Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n ansiomerkkien säännöt (20.10.2015)

Suomen Noutajakoirajärjestön hopeisen tai kultaisen ansiomerkin myöntää järjestön hallitus perustelluista esityksistä ansioituneille henkilöille näiden sääntöjen mukaan. Säännöistä päättää hallitus.

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää järjestön pitkäaikaiselle henkilöjäsenelle, joka on vähintään viiden vuoden ajan toiminut järjestön tai sen jäsenyhdistyksen keskeisissä toimitsijatehtävissä tai muilla tavoin edistänyt järjestön tai sen jäsenyhdistyksen toimintaa. Hopeinen ansiomerkki voidaan myös myöntää henkilöjäsenelle, joka on kasvattajana saanut aikaiseksi esimerkillisiä tuloksia, tai henkilölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt noutajarotujen jalostusta tai järjestön tarkoitusperiä. Hallitus voi poikkeustapauksessa myöntää hopeisen ansiomerkin erittäin ansioituneelle muulle henkilölle, vaikka tämä ei olisi järjestön jäsen.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää 2§:ssä mainitunlaisista pitkäaikaisista ansioista aikaisintaan seitsemän aktiivivuoden kuluttua hopeisen ansiomerkin myöntämisestä, elleivät erityiset syyt puolla lyhyempää määräaikaa.

Ansiomerkkiesityksiä voivat tehdä sekä järjestön jäsenyhdistykset että henkilöjäsenet. Kirjalliseen esitykseen on liitettävä ehdokkaan ansioluettelo olennaisine vuosilukuineen. Esitykset on toimitettava vuosittain järjestön hallitukselle tammikuun 31. päivään mennessä, ellei hallitus ilmoita järjestön jäsenlehdessä tai kotisivuilla muuta määräaikaa. Ansiomerkit jaetaan pääsääntöisesti järjestön vuosikokouksessa tai vuosijuhlassa.

Ohje Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n ansiomerkkien sääntöihin

Yleistä
Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n hallitus on vuosien mittaan käsitellyt suuren määrän esityksiä järjestön ansiomerkin myöntämiseksi ansioituneelle henkilölle. Anomuksia on hylätty, koska henkilö, jolle merkkiä on anottu, ei täytä hallituksen myöntämispäätöksissään noudattamia periaatteita. Hallitus käyttää sillä olevaa harkintavaltaa ansiomerkeistä päättäessään ja päätökset tehdään näiden sääntöjen nojalla, mutta kokonaisuutta tarkastellen.

Erityisen tärkeänä hallitus pitää perusteluja sen toiminnan laadusta ja sisällöstä, jonka mukaan henkilölle ansiomerkkiä haetaan. Ansiomerkin saajien osalta vaaditaan, että henkilö on osoittanut aktiivisuutta toimessaan. Kultaisen ansiomerkin anomuksessa edellytetään erityisesti perusteellista selvitystä ansioista.

Ohjeen tarkoitus
Tämän ohjeen tarkoitus on saattaa jäsenyhdistyksille tiedoksi ne periaatteet, joita hallitus noudattaa tulkitessaan voimassa olevien ansiomerkkisääntöjen sanamuotoja. Tavoitteena on yhdenmukaistaa merkkien myöntämisen vähimmäisvaatimustaso ja välttää anojien keskuudessa koettavia, anomuksen hylkäämisistä johtuvia pettymyksiä.

Yksityiskohtaiset tulkintaperiaatteet
Tulkintaongelmiin joudutaan pääsääntöisesti vain muutamissa kohdissa.


2$   ...jäsenyhdistyksen keskeisissä toimitsijatehtävissä...

Keskeisiksi toimitsijatehtäviksi katsotaan sellaiset luottamustoimet ja tehtävät, jotka edellyttävät ympärivuotista työskentelyä ja vastuun kantamista jostakin tehtäväalueesta. Jäsenyhdistyksissä tällaisia tehtäviä hoitaviksi katsotaan

  • johtokunnan/hallituksen puheenjohtaja ja jäsen
  • sihteeri
  • rahastonhoitaja
  • jäsensihteeri
  • toimikunnan puheenjohtaja

Johtokunnan/hallituksen varajäsenyyden hyväksyminen keskeiseksi tehtäväksi edellyttää perusteluja johtokunnan toimintatavoista yhdistyksessä sekä henkilön osallistumisaktiivisuudesta. Esimerkiksi varajäsenellä saattaa olla joku selkeä osoitettu vastuutehtävä, jota hoidetaan ja jonka osalta päätetään johtokunnassa/hallituksessa. Pelkkä nimike, kuten hallituksen varajäsen, ei vielä ole riittävä peruste toiminnan sisällöstä ja kestosta. Perusteet on selvitettävä ansiomerkkianomuksessa vuosilukuineen.

Koetoimitsijana, kouluttajana, huoltotehtävissä, näyttelytoiminnassa ym. tehdään valtava määrä työtä, mutta niistä palkitsemiseen soveltuvat paremmin jäsenyhdistysten omat huomionosoitukset.

2§   ...järjestön keskeisissä toimitsijatehtävissä...

Koska järjestön toiminta on maanlaajuista ja siihen liittyvät tehtävät yleensä kauempana henkilön omakohtaisesta noutajaharrastuksesta, on ansioitumismielessä keskeisinä pidettyjen tehtävien asteikko laajempi. Jäsenyhdistysten osalta mainittujen lisäksi otetaan huomioon toiminta

  • järjestön toimikunnan puheenjohtajana tai sihteerinä. Toimikunnan jäsenyys voidaan huomioida, milloin jäsenen toiminta on ollut erityisen aktiivista. Aktiivisuudesta on osoitettava selvitystä.
  • muussa järjestön kokouksen tai hallituksen osoittamassa pysyvässä, esimerkiksi kalenterivuoden kestävässä tehtävässä.

2$   ...vähintään viiden vuoden ajan...

Keskeisiä tehtäviä tulee olla hoidettu viiden kalenterivuoden ajan. Vuosia ei voi ”urakoida” useampaa kerrallaan esimerkiksi samanaikaisesti järjestön ja jäsenyhdistyksen tehtävissä.

Esimerkki: Henkilö toimii jäsenyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuosina 2010–2013 ja SNJ:n toimikunnassa sihteerinä vuosina 2011–2012. Hänen osaltaan vuosia kertyy neljä (2010, 2011, 2012, 2013).

2$   ...aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua...

Kultaisen ansiomerkin myöntäminen edellyttää, että henkilöllä täyttyvät vastaavat ansiot seitsemän vuoden ajalta hopeiseen ansiomerkkiin huomioitujen vuosien jälkeen.

Esimerkki: Henkilölle on anottu hopeista ansiomerkkiä ansioista vuosilta 2001–2008. Järjestön hallitus on myöntänyt hopeisen ansiomerkin henkilölle vuonna 2009. Kultaista ansiomerkkiä voidaan anoa tälle henkilölle hänen ansioistaan aikaisintaan vuodelta 2009.  Järjestön ja jäsenyhdistysten kokousaikataulut ja henkilövalintojen aika eivät ole ratkaisevia ajankohtia, vaan laskettaessa minimiaikaa ansiomerkkisääntöjen mukaan, vuodet lasketaan kalenterivuosissa. Vaikka hopeista ansiomerkkiä haettaisiin yli viiden vuoden jaksolta, seitsemän vuoden aika kultaisen merkin myöntämistä varten lasketaan sen jälkeen, kun hopeinen merkki on myönnetty.

4$   ... pääsääntöisesti järjestön vuosikokouksessa...

Järjestön hallitus päätti kokouksessaan 22.2.1997, että mikäli ansiomerkkiä ei voida luovuttaa saajalleen henkilökohtaisesti myöntämistä seuraavassa järjestön vuosikokouksessa, se toimitetaan anomuksen tehneelle yhdistykselle sen sopivaksi katsomalla tavalla luovutettavaksi. Anojan esityksestä ansiomerkin luovutus voi tapahtua merkin saajan tai anojayhdis-tyksen merkkipäivän tai juhlan yhteydessä.

Tämän ohjeen hyväksyi SNJ:n hallitus kokouksessaan 20.10.2015.